top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ (“AYDINLATMA METNİ”)
Veri Sorumlusu : Ginza Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi
Telefon No : 0 312 468 45 10
E-posta : info@ginzadesignjewelry.com
İnternet Sitesi Adresi : www.ginzadesignjewelry.com
Adres : Karum İş Merk. 21/5 Kavaklıdere/ Ankara - Türkiye
Ginza Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi (“Ginza Design Jewelry”) tarafından işlenen kişisel verilerin
korunması konusundaki temel bilgileri içerin Aydınlatma Metni’ne aşağıda yer verilmiştir. Ginza Design Jewelry
olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma
yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin, internet sitemizi
ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunarız. Ginza Design Jewelry işbu Kişisel
Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler
çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda güncellenmiş aydınlatma
metni internet sitemizde yayımlanacaktır.
Ginza Design Jewelry ile paylaşılan kişisel veriler, Ginza Design Jewelry gözetimi ve kontrolü altındadır. Ginza Design Jewelry, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması
amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve idari ve teknik önlemleri almak konusunda veri sorumlusu
sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, kişisel verilerin
korunmasını konu alan ulusal ve uluslararası standartlara uygun surette düzenli aralıklarla periyodik
denetimlerin yaptırıldığını, gerekli olması halinde kişisel verilerin korunması amacıyla aldığımız idari ve
teknik önlemlerin güncellendiğini ve yine gerekli olması halinde veri işleme politikalarımızın revize
edildiğini bilginize sunarız.
Ginza Design Jewelry tarafından işlenen kişisel veriler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle aşağıda
belirtilen verilerdir:
- Kimlik bilgileri (Ad-Soyad ve T.C. Kimlik No)
- İletişim bilgileri (Adres, telefon numarası, e-posta adresi)
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Tüm kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, KVKK m. 4’de yer alan “Genel İlkeler”
doğrultusunda;
1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde,
2. Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
3. Belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda,
4. İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilecek
şekilde,
işlenmektedir.
Kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıdaki şekillerde olabilecektir:
1. İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek,
2. Pazarlama ve reklam faaliyetleri, müşteri memnuniyetini artırmak, müşterilere daha iyi bir
alışveriş deneyimi sağlamak, müşterilerin ilgi alanlarını dikkate alarak ürünlerimiz hakkında bilgi
vermek, kampanya bildirimi vs. sebeplerle müşterilerle irtibata geçmek,
3. İletişim için telefon, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
4. Özellikle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz
mesafeli satış sözleşmesi, ürün satış sözleşmesi gibi sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve
güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
5. Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve
belgeleri düzenlemek,
6. Mesafeli satış sözleşmesi, ürün satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un
ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
7. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi
verebilmek,
8. İnternet sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve
müşteri çevresi analizinde kullanabilmek,
9. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
10. Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
11. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı
kullanabilmek,
12. Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.
Kişisel Verilerinizin Kullanım Alanları ile Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin açık rızası ile gerçekleşmekte
ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer
kamu kurumları ile kişisel verilerin paylaşılması söz konusu olabilmektedir.
Müşterilerimizin açık rızası alınmak şartıyla, üçüncü kişilere veri aktarımının söz konusu olması halinde,
bu aktarım sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli idari ve teknik önlemler alınmaktadır.
Kişisel verileriniz Ginza Design Jewelry’nin hissedarlarıyla, faaliyetlerimizi yürütebilmek ve hizmet kalitemizi
artırabilmek için işbirliği yapabileceğimiz kurum ve kuruluşlarla, müşterilerimize ticari elektronik iletilerin
gönderilmesi sırasında hizmet aldığımız yurtiçi/yurtdışındaki kuruluş ve hizmet sağlayıcılarıyla,
Bankalararası Kart Merkeziyle, ürün ve hizmetlerimiz karşılığı tahsilat yapılması amacıyla bu konuda
hizmet veren ödeme platformlarıyla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet
sunabilmek, müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında bu
faaliyetlerle iştigal eden yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlerle paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Faaliyet konumuza dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesini teminen,
www.ginzajewelery.com adresli internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, telefon yoluyla ve fiziken
mağazalarımız aracılığıyla toplanabilen kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi (6563 Sayılı
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili yasal mevzuat), özellikle satış sözleşmesinin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu
olması ve bunlar dışında kalan durumlar için de açık rızanız doğrultusunda, tamamen veya kısmen
otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde
edilerek işlenmektedir.
Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK’nın “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi ve diğer ilgili yasal mevzuat kapsamında kişisel
verilerinizin;
1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
7. aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini
isteme,
8. münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
9. KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep
etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
Bu kapsamdaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Ginza
Dış Ticaret Pazarlama Limited Şirketi’nin “Karum İş Merk. 21/5 Kavaklıdere/ Ankara - Türkiye” adresine
yazılı olarak, 0 312 468 45 10 no. lu telefona sözlü olarak veya info@ginzadesignjewelry.com adresine e-
posta yoluyla iletebilirsiniz. E-posta yoluyla bilgi taleplerinizde konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Bilgi Talebi” yazmanızı önemle rica ederiz.
Ginza Design Jewelry, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

bottom of page